Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
22 Mart 2021İmdat TÜRKAY
4767OKUNMA

2020’de Elde Edilen Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Eurobond Faiz Gelirinin Beyanı

Çalışmamızda; Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Eurobond faiz geliri ile özel sektör tahvilleri ve kira sertifikalarından elde edilen faiz gelirlerinin hangi şartlarla yıllık beyanname ile beyan edileceği konusu incelenecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesine göre; 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşmayan Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyecektir. Belirlenen tutarın aşılması halinde ise bu gelirler için yıllık beyanname verilecektir.

2020 yılında sadece yıllık beyanname verilmesi gereken (01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları.) tevkifata tabi olarak menkul sermaye iradı elde edilmesi durumunda da yine beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’nin aşılması halinde yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Menkul sermaye iratları toplamının 49.000 TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Devlet tahvili, Hazine bonosu ve eurobond faiz geliri de menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmekte olup bu gelirler GVK’nın 94. maddesine göre stopaja tabi tutulmaktadır. Devlet tahvili ve Hazine bonosu (TL cinsinden) faiz gelirinin vergilendirilmesinde ihraç tarihine göre vergilendirme farklılık göstermektedir.

Şayet Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihraç tarihi 01/01/2006 tarihinden önce ise 2020 yılında elde edilen faiz gelirine % 85,1 oranında indirim uygulandıktan sonra kalan tutar 49.000 TL’yi aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir. İhraç tarihi 01/01/2006 tarihinden sonra ise GVK’nın geçici 67’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Ancak dövize, altına veya başka bir değere endeksli olan Devlet tahvili ve Hazine bonosunun ihraç tarihi 01/01/2006 tarihinden önce ise faiz gelirine indirim oranı uygulanmayacak olup 49.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir. İhraç tarihi,  01/01/2006 tarihinden sonra ise geçici 67’inci madde kapsamında tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Devlet tarafından çıkarılmasına rağmen Eurobond faizlerinin vergilemesi yurt içinde satılmak üzere ihraç edilenlerin faizlerinin vergilemesinden farklı bulunmaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken, Eurobond faiz gelirlerine indirim oranı uygulanmayacaktır. Bu kâğıtlardan elde edilen faiz gelirinin 2020 yılında beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’yi geçmesi durumunda bunların beyan edilmesi gerekmektedir. Eurobondlar, vergi uygulaması bakımından devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi (GVK’nın 94. maddesine göre tevkifat uygulaması da aynıdır) değerlendirilmekle birlikte, geçici 67’inci madde kapsamında değildir. Dolayısıyla ihraç tarihine bakılmaksızın 2020 yılında elde edilen ve beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’yi aşan Eurobond faiz gelirleri için yıllık beyanname verilecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen faiz gelirleri % 0 ila % 10 arasında vadeye göre değişen oranlarda, 01/01/2006 tarihinden önce ihracı gerçekleştirilen diğer özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise % 10 oranında tevkifata tabi tutulmaktadır.

Dolayısıyla, 2020 yılında elde edilen ve 49.000 TL’yi aşan tevkifata tabi tutulmuş özel sektör tahvilleri ve kira sertifikalarından elde edilen faiz gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Kira sertifikaları dâhil olmak üzere 01/01/2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen tüm özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirilmekte olup bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. 01.01.2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise stopaj yoluyla nihai olarak vergilendirildiği için elde edilen gelirin tutarına bakılmaksızın yıllık beyanname verilmeyecektir.

Türkiye’deki şirketler tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinde ise 2020 yılında elde edilen tutar, beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’yi geçiyorsa, bu gelirler yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Devlet tahvili faiz gelirinin beyanına ilişkin olarak örnek vermek gerekirse, kişinin 2020 yılında 01/01/2006 tarihinden önce (TL) cinsinden ihraç edilmiş olan Devlet tahvilinden brüt 700.000 TL tutarında faiz geliri elde ettiğini varsayalım. Elde edilen Devlet tahvili faiz gelirine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar [700.000–(700.000X%85,1=595.700)]=104.300 TL olmaktadır. Söz konusu tahvilden elde edilen 104.300 TL’lik faiz geliri, beyan sınırı olan 49.000 TL’yi aştığından 1-31 Mart 2021 döneminde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Dar mükellef kişiler tarafından elde edilen ve yıl içinde tevkifata tabi tutulmuş olan Devlet tahvili, Hazine bonosu ve eurobond faiz geliri için GVK’nın 86/2. maddesi gereğince yıllık beyanname verilmesi söz konusu değildir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor