Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2020'li Yıllarda Vergi Reformuna Doğru

İmdat TÜRKAY
18 Mart 2021İmdat TÜRKAY
5268OKUNMA

2020 ve 2021 Yılı Ücret Gelirine Uygulanacak Vergi Tarifesi

7194 sayılı Kanun’la ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmış ve yıllık beyanname verecek ücretlilerin kapsamı genişletilmiştir.

Gelir İdaresi’nce yayımlanan 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 2020 yılında tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinden tevkifatın nasıl yapılacağı, kamu kurumlarında ve özel sektördeki işverenler arasında işyeri değişikliğinde vergi tevkifatının nasıl uygulanacağı ile tevkifata tabi olarak tek veya birden fazla işverenden edilen ücret gelirinin hangi şartlarda yıllık beyanname ile beyan edileceği açıklanmıştır.

Ülkemizde özellikle özel sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı işverenler bünyesinde ücret geliri elde eden üst düzey yönetici konumunda olan CEO, CFO, genel müdür, yönetim kurulu üyesi gibi kişiler, 2020 yılında elde ettikleri ücret geliri belirlenen beyanname verme sınırını geçmesi durumunda yıllık beyanname vereceklerdir.

2020 yılında elde edilen ücret gelirlerinden yıllık beyanname verilecek olanlar şöyledir;

  • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (600.000 TL) aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
  • Birden fazla işverenden tevkifatlı ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (49.000 TL) aşması halinde yıllık beyanname verilecek; bu tutarı aşmamakla beraber, birden fazla işverenden tevkifatlı ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (600.000 TL) aşması halinde yıllık beyanname verilecektir.
  • Sporculara yapılan ve tevkifata tabi olan ücret geliri toplamının, vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (600.000 TL) aşması hâlinde, bu gelirler için yıllık beyanname verilecektir.
  • Spor hakemlerine ödenen ücretlere uygulanan istisna kaldırılmış ve amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler hariç spor hakemlerine yapılan ödemeler artık ücret olarak vergiye tabi tutulacağından, belirlenen sınırları (600.000 TL) aşması halinde bunlar için yıllık beyanname verilecektir.
  • Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden tevkifatsız olarak alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),
  • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri.

Ücretlinin 2020 yılında gerek yurtdışındaki bir işverenden gerekse yurtiçindeki bir işverenden tevkifata tabi tutulmamış ücret geliri varsa mutlaka yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir. Tevkifatsız ücret gelirinin yıllık beyanında işveren sayısının ve ücret tutarının bir önemi bulunmamakta olup, elde edilen ücret gelirinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

2020 yılında elde edilen ve beyanı gereken ücret gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 1-31 Mart/2021 döneminde Hazır Beyan Sistemi kullanılarak veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinen veya postayla verilmesi mümkün bulunmaktadır.

2020 yılında elde edilen gelirlerin yıllık beyanname ile beyanında aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanacaktır.

Gelir vergisine tabi gelirler;

22.000 TL’ye kadar%15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası%20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde

180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

%27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde

600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

%35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret   gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası%40

oranında vergilendirilir.

 GVK’nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan vergi tarifesi, 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.1.2021 tarihinden itibaren işverenler tarafından hizmet erbabına ödenen ücret ve ücret kapsamındaki tüm ödemelere bu vergi tarifesine göre vergilendirilecektir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde 3. gelir diliminden itibaren farklılaştırılmış vergi dilimleri dikkate alınacaktır.

Gelir vergisine tabi gelirler; 
24.000 TL'ye kadar  % 15
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası% 27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası% 35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası% 40
oranında vergilendirilir. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor