Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ersin KAPLAN
10 Kasım 2013Ersin KAPLAN
1137OKUNMA

2014 Yılı Vergi Harcamaları 24 Milyar TL

Vergi harcamaları, en geniş anlamıyla vergi gelirlerinde meydana gelen aşınmadır. Bu aşınma, tahsil edilememe gibi bir durumdan ziyade, verginin kendi bünyesinde bulunan ve mükellefe çeşitli amaçlarla tanınmış ayrıcalıklar ile ilgili durumu ifade etmektedir.

Vergi harcaması, vergi toplamak için yapılan giderler demek değildir.

Bir vergi sistemi içerisinde yer alan muafiyetler, istisnalar, oran indirimleri, vergi ertelemeleri, vergi mahsupları, matrahtan indirimler, hesaplanan vergiden indirimler, vergi afları, uzlaşma, beyan dışı bırakılan unsurlar, terkin (silinme), bazı harcamaların (ar-ge, istihdam, pazarlama vb.) vergiden düşülebilmesi gibi unsurlar vergi harcamalarına örnek olarak verilebilir.

Vergi harcamalarının önemi, vergi tabanında aşınmaya sebep olmalarından kaynaklanmaktadır. Uygulamada çoğunlukla istisna ve muafiyet şeklinde görülebilen bu uygulamaların bazıları çeşitli zorunluluklar nedeniyle vergi sistemi içerisinde yer alırken bir kısmı da maliye (vergi) politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

5018 sayılı kanun uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından, her yıl bütçe kanunu eki olarak “Vergi Harcamaları Listesi” hazırlanmaktadır.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı ekinde TBMM’ye sunulan söz konusu listede 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin vergi harcamaları tahminleri yer almaktadır. Ancak bu tahminler kapsamında, vergi sisteminde yer alan tüm vergi harcaması unsurları yer almamaktadır. Sadece dört temel vergi kanunu ile diğer bazı kanunlarda yer alan unsurlara yer verilmiştir. Diğer kanunlar arasında, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak adı geçen listede şu açıklama yapılmıştır. “Yukarıdaki liste, vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV ve diğer bazı kanunlarda potansiyel olarak vergi harcaması niteliği taşıdığı düşünülen düzenlemeleri içermektedir. Vergi harcamalarına ilişkin yukarıda yer alan tutarlar, mevcut veri seti kullanılmak suretiyle "vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahmin edilmiş olup, herhangi bir veri temin edilemeyenler hesaplama dışında tutulmuştur.
Bu tahminler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KANUN ADI201420152016
Gelir Vergisi Kanunu16.314.789.88418.038.447.43520.058.176.318
Kurumlar Vergisi Kanunu4.313.189.2864.768.877.7345.302.839.437
Katma Değer Vergisi Kanunu1.246.855.8281.378.586.1461.532.943.680
Özel Tüketim Vergisi Kanunu410.059.028453.381.764504.146.014
Diğer Kanunlar1.603.518.2131.772.929.9121.971.441.328
TOPLAM23.888.412.23926.412.222.99229.369.546.776

Kaynak: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Eki- Vergi Harcamaları Listesi 

Tablodan görüleceği üzere 2014 yılı vergi harcamaları tahmini tutarı yaklaşık 24 milyar TL’dir. Bu tutara, diğer kanunlardaki vergi harcamaları ve hesaplama dışı tutulan tutarlar eklendiğinde ortaya çıkacak rakam şüphesiz daha yüksek olacaktır.

Bunun anlamı, devletin istisna, muafiyet gibi uygulamalar nedeniyle 24 milyar TL’lik vergi gelirinden vazgeçmiş olmasıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor